VEDTÆGTER

DOWNLOAD PDF

VEDTÆGTER

DOWNLOAD PDF

1. NAVN:

Foreningens navn er Korsør Erhvervsforening. 

Foreningen er en fortsættelse af Korsør Håndværker- og Industriforening, stiftet den 30/1 1868 og Korsør Handelsstandsforening, stiftet den 17 /12 1883, som blev sammensluttet den 19/ 3 1996 under navnet Korsør Erhvervsforening. Foreningen er endvidere en videreførelse af Halsskov Centerforening, stiftet den 17/10 1975 og Korsør Cityforening, stiftet den 25/11974, dengang under navnet Detailhandlerforeningen Korsør Syd.

2. FORMÅL:

Foreningens formål er:

Foreningens formål er at virke for erhvervslivets fremme i Korsør og omegn, særligt for medlemmerne af foreningen, og dermed at optimere mulighederne for vækst i erhvervslivet og gøre det attraktivt at etablere virksomhed i Korsør eller omegn. Det er tillige foreningens formål at støtte aktiviteter der bidrager til ovennævnte. Herudover kan foreningen støtte almennyttige aktiviteter til gavn for erhvervslivet.  

3. VIRKE:

Det er foreningens opgave at tale det lokale erhvervslivs sag. Foreningen skal gennem faglige og selskabelige arrangementer virke for udbredelse af relevant information og viden samt fremme kendskabet og den kollegiale forståelse medlemmerne imellem. Foreningen skal medvirke ved udbredelsen af kendskabet til Korsør og omegn og arbejde til gavn for lokalsamfundet. Foreningen kan medvirke ved afholdelse af fælles offentlige arrangementer, f.eks. messer, udstillinger og lign. til gavn for medlemmerne og området. Foreningen kan ikke varetage medlemmernes fagretlige interesser. Foreningen kan ej heller virke for det enkelte medlems særlige interesser, medmindre disse er af almen eller principiel betydning. Foreningen kan lade sig repræsentere i udvalg, nævn og bestyrelser indenfor områder, som af bestyrelsen skønnes af betydning for medlemmerne. Foreningen kan være medlem af Håndværksrådet og Handelskammeret. Foreningen administrerer ved bestyrelsen de af Korsør Håndværker- og Industriforening hensatte midler (nævnt i vedtægternes§ 10) som er reserveret til uddannelsesstipendier og kulturelle formål. 

4. MEDLEMMER:

Som medlemmer kan optages:                  

– Erhvervsdrivende samt ledende medarbejdere i private eller offentlige virksomheder.
– Personer, firmaer, selskaber, foreninger og sammenslutninger efter enstemmig godkendelse bestyrelsen.
– Medlemmer, der er ophørt med at drive virksomhed eller er ophørt med at være ledende medarbejder i private eller offentlige virksomheder.
Æresmedlemmer kan ud nævnes af bestyrelsen.

Anmodning om medlemskab skal forelægges bestyrelsen, som kan nægte optagelse uden at angive begrundelse. Ansøgere, som afvises som medlem, kan forlange, at deres ansøgning forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmer, der ikke overholder foreningens love eller modarbejder foreningens virke, kan ekskluderes. Beslutningen herom skal træffes i bestyrelsen. Afgørelsen kan indbringes for generalforsamlingen. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og kan ske uden varsel. Udmeldelse fritager ikke medlemmet for betaling af kontingent indtil udmeldelsestidspunktet. Såfremt et medlem uden at have fået henstand ikke betaler forfaldent kontingent senest 1 måned efter påkrav herom, kan medlemmet slettes. Alle medlemmer opfordres til at oplyse mailadresse, idet meddelelser til foreningens medlemmer alene kan forventes udsendt via elektronisk post. Alle medlemmer opfordres til at meddele eventuel ændring af deres mailadresse til foreningen således, at elektronisk post kan modtages.

5. KONTINGENT:

Ethvert medlem i henhold til § 4 betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men stemmeberettigede på generalforsamlingen.

6. BESTYRELSEN:

Foreningens bestyrelse består af 7 – 9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år og således, at henholdsvis 3, 4 eller 5 medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år. Detailhandel, håndværk, industri og liberale erhverv skal så vidt muligt være repræsenteret i bestyrelsen. Håndværk og industri skal være repræsenteret med minimum 1 medlem, detailhandel med minimum 1 medlem og servicefag med minimum 1 medlem. Bestyrelsesmedlemmer kan også være tidligere erhvervsdrivende. Genvalg kan finde sted. Det er bestyrelsens pligt at fremkomme med forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for afgående bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan tillægges et årligt vederlag efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen kan antage en forretningsfører, der fungerer under kassererens tilsyn. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsen er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres referater over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. 

6 A. TEGNINGSREGEL:

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog samtykke fra et flertal af bestyrelsesmed­lemmerne.

6 B. MARKEDSFØRINGSUDVALG:

Der nedsættes to stående udvalg, der skal varetage interesserne for detailhandlen i henholdsvis søndre og nordre bydel. Udvalgene benævnes henholdsvis “Korsør City” og “Halsskov Center” Udvalgene kan, af bestyrelsen forlanges ledet af et af foreningens bestyrelsesmedlemmer, der er indvalgt som repræsentant for bestyrelsen i de 2 udvalg for henholdsvis søndre og nordre bydels detailhandel. De respektive udvalgsformænd vælger hver for sig i samråd med den øvrige bestyrelse de øvrige deltagende medlemmer i de to respektive udvalg. De øvrige udvalgsmedlemmer skal så vidt muligt være detailhandlende i de 2 respektive bydele, således at udvalget for Korsør City så vidt muligt består af de detailhandlende fra søndre bydel og således at udvalget for Halsskov Center så vidt muligt består af detailhandlende fra nordre bydel.

De to udvalg kan opkræve særskilte markedsføringsbidrag til aktiviteter, der besluttes gennemført i henhold til ovenstående for de to bydele hver for sig. Markedsføringsbidrag opkræves eventuelt sammen med kontingent til foreningen, jfr. § 5. Der er ingen pligt til indbetaling af markedsføringsbidrag for foreningens medlemmer. Der føres selvstændig bogføring over de indkomne og anvendte midler. Formue indgår i Korsør Erhvervsforenings samlede formue men det skal være muligt for de to udvalg at overføre et eventuelt overskud/underskud til kommende år. Indbetalingerne til markedsføringsbidrag fra medlemmerne i de to bydele er således alene bidrag, der må anvendes til aktiviteter i de to bydele hver for sig. Aktiviteterne skal inden iværksættelse godkendes af bestyrelsen, såfremt der er tale om aktiviteter, der ikke er omfattet af foreliggende budget.

7. GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Angående foreningens ophør gælder dog de i§ 9 anførte regler. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal. Er 2/3 af medlemmer ikke til stede, men forslaget om vedtægtsændringer i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de angivne stemmer, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de angivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Afgivelse af stemme kan ske ved skriftlig fuldmagt. Afstemning skal ske skriftligt hvis dirigenten, bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte medlemmer ønsker dette.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, og den indvarsles senest 12 dage før ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og ved udsendelse af elektronisk indkaldelse til medlemmerne som har oplyst mailadresse til foreningen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden senest 8 dage før gene­ralforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

— Valg af dirigent.
— Formandens beretning om foreningens virke.
— Fremlæggelse af foreningens regnskaber til godkendelse.
— Fastlæggelse af kontingentsatser for de kommende kalenderår.
— Behandling af indkomne forslag.
— Valg af medlemmer til bestyrelsen.
— Valg af bestyrelsessuppleanter.
— Valg af revisorer.
— Valg af revisorsuppleant.
— Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette besluttes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller når dette begæres af mindst 1/5 medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som er gældende for den ordinære generalforsamling, dog kan tidsfristen afkortes, såfremt formålet gør det nødvendigt. Generalforsamlings beslutninger indføres i den af bestyrelsens førte forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten. Forhandlingsprotokollen skal oplæses på forlangende.

8. REGNSKAB OG REVISION:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne afleveres til revisorerne senest 3 uger før generalforsamlings afholdelse. Regnskaberne revideres af 2 revisorer, der vælges blandt foreningens medlemmer for 2 år, og som afgår skiftevis ved hvert års generalforsamling. Revisionen og bestyrelsen har ret til, når som helst det ønskes, at foretage uanmeldt eftersyn og få forelagt bilag til gennemsyn.

8A.
Foreningens midler skal anbringes i værdipapirer og/eller i et eller i Korsør beliggende pengeinstitut/ter. Udlodning til foreningens medlemmer af foreningens formue kan ikke finde sted.

9. FORENINGENS OPHØR:

Til vedtagelse af beslutning om foreningens ophør skal mindst ¾ af medlemmerne være til stede og beslutningen skal vedtages med mindst¾ af de afgivne stemmer. Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede, men forslaget i øvrigt er vedtaget med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Vedtages det at opløse foreningen, skal generalforsamlingen samtidig med endelig vedtagelse træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

10. FORENINGENS UDDANNELSES- OG ALMENNYTTIGE VIRKE:

 Til unges videreuddannelse og til almennyttig virke er følgende midler reserveret:

A. Det ved salg af Korsør Håndværker- og Industriforenings ejendom ”Augusta” frigjorte beløb.
B. Arv til Korsør Håndværker- og Industriforening efter Kurt Exner Anglien.
C. Evt. tilskud fra varelotteriet.
D. Andet som en generalforsamling måtte beslutte.

Midlerne skal anbringes i værdipapirer og/eller i et eller flere i Korsør beliggende pengeinstitut/ter. Bestyrelsen skal sikre sig, at midlerne forvaltes på bedst mulig måde. Regnskab over midlernes anvendelse skal føres som et selvstændigt regnskab. Midlerne som er nævnt i pkt. a, b, c og d skal anvendes til et af følgende formål med prioritet i nævnte rækkefølge:

1)

1} Til støtte for unge, der efter en fuldført grunduddannelse ønsker at videreuddanne sig udenfor det danske riges grænser.
Ved videreuddannelse skal her forstås studier ved en uddannelsesinstitution eller arbejde med relation til ansøgerens grunduddannelse, når der foreligger at ansættelsesforhold til en ikke dansk virksomhed. Der er en betingelse, at studiet eller arbejdet forventes at vare min. 3 måneder.
Unge, hvis fader eller moder er eller var medlem af Korsør Erhvervsforening, har fortrinsret frem for unge, som har fuldført deres grunduddannelse i Korsør eller hvis forældre er bosiddende i Korsør. Undtagelsesvis kan der ydes støtte til unge uden nævnte relationer til Korsør eller Korsør Erhvervsforening (og de øvrige nævnte tidl. foreninger).
Ved unge skal her forstås, at vedkommende ikke er fyldt 29 år ved ansøgningsfristens udløb.

2) Til alment kulturelt formål i Korsør:
Foreningens bestyrelse kan indenfor ovenstående regler beslutte over midlernes anbringelse og anvendelse. Bestyrelsen skal aktivt virke for midlernes anvendelse.

Ovenstående vedtægter godkendes hermed.
Korsør, 2020

LOKALE NYHEDER

Vores tætte kontakt med vortes medlemmer, borgerne og øvrigheden er vigtig for os. Vi vil så gerne fortælle om vores arrangementer, projekter og nyheder til flest muligt. Derfor kan du nu modtage vores nyhedsbrev direkte i din indbakke.

Vil du også være med på, hvad der rører sig i det lokale erhvervsliv?

LOKALE NYHEDER

Vores tætte kontakt med vortes medlemmer, borgerne og øvrigheden er vigtig for os. Vi vil så gerne fortælle om vores arrangementer, projekter og nyheder til flest muligt. Derfor kan du nu modtage vores nyhedsbrev direkte i din indbakke.

Vil du også være med på, hvad der rører sig i det lokale erhvervsliv?