Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling der afholdes tirsdag, den 9. juni 2020 kl. 18.30 i Sommerlyst, Korsør Lystskov.

Dagsordenen vil være som følger:
l) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om foreningens virke (i det forløbne år).
3) Fremlæggelse af foreningens regnskaber til godkendelse (for 2019).
4) Fastlæggelse af kontingentsatser for de kommende kalenderår.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen,
7) Valg af bestyrelsessuppleanter.
8) Valg af revisorer.
9) Valg af revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Der fremsættes fra bestyrelsens side forslag om ændring af foreningens formålsbestemmelse i vedtægterne. Formålsbestemmelsen ønskes forenklet med fokus på erhvervslivets fremme. Forslag til ny formulering af §2 i vedtægterne vedlægges.

Bestyrelsen har endvidere besluttet at fremsætte forslag for medlemmerne om, hvorledes der bør disponeres i forbindelse med den fortsat uafsluttede arve Curacao, Arvesagen vil blive gennemgået på generalforsamlingen, og bestyrelsens indstilling vil blive forelagt forsamlingen.

Generalforsamlingen starter dog med bespisning, idet der serveres Stegt Flæsk med persillesovs, og pandekager med is til dessert. Foreningen er vært for så vidt angår maden, medens drikkevarer er egenbetaling,

Af hensyn til serveringen bedes der foretaget tilmelding til foreningens sekretær på telefon 58 37 46 00 eller via mail til denne: info@korsoererhvervsforening.dk senest den 5. juni 2020 kl. 15.00.

Medlemmer der allerede tilmeldte sig til den aflyste generalforsamling i marts måned – aflyst på grund af Covid 19 – bedes tilmelde sig påny.

Foreningen håber på stort fremmøde. Under punktet eventuelt er der spændende nyt at berette om foreningens virke fremadrettet.

Med venlig hilsen
På foreningens vegne:
Kim Hansen
Sekretær